prints-and-more.gr
Καλάθι

Όροι Χρήσης

Ασφάλεια Συναλλαγών - Προσωπικά Δεδομένα

Για ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με τους όρους της παρούσας σύμβασης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την επιχείρησή μας στο τηλ. 2310814866 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  info@prints-and-more.gr.

Πριν περιηγηθείτε στον παρόντα ιστότοπο, παρακαλούμε όπως διαβάσετε και συμφωνήσετε με τους όρους χρήσης αυτού που θα αναφέρονται εφεξής ως "ΟΡΟΙ" .Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί με τους Όρους αυτούς, παρακαλούμε να μην κάνει χρήση του ιστότοπου.

Ιδιοκτήτης αυτής της ιστοσελίδας είναι η Ατομική Επιχείρηση << ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ >>, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δημάκη Βασίλειο  με Α.Φ.Μ. 115842043,  ΔΟΥ Δ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΔΡΑ: Λ. Βασ. Όλγας 38, Θεσσαλονίκη, Τηλ 2310814866.

1. Εισαγωγή

Η ανάγνωση και η συναίνεση των όρων χρήσης (εφ' εξής “ΟΡΟΙ”) του παρόντα ιστότοπου είναι υποχρεωτική πριν από την περιήγησή σας σε αυτόν. Αποδοχή και των “Όρων” τεκμαίρεται ότι έχει γίνει από τα εγγεγραμμένα μέλη. Δεν συνίσταται χρήση του ιστότοπου σε χρήστες/ επισκέπτες οι οποίοι δεν συναινούν με τους Όρους αυτούς.

Κατάργηση ή τροποποίηση των παρόντων Όρων μπορεί να πραγματοποιηθεί από το prints-and-more.gr  οποιαδήποτε στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, το  prints-and-more.gr , υποχρεούται να προβεί σε ενημέρωση του παρόντος κειμένου με κάθε αλλαγή, διαγραφή ή προσθήκη. Ειδικότεροι όροι χρήσης δύναται να θεσπιστούν από  το prints-and-more.gr, οι οποίοι θα θεωρηθούν σώμα των παρόντων γενικών Όρων. Διευκρινίζεται ότι οι ειδικότεροι αυτοί όροι θα υπερισχύσουν των γενικότερων στην περίπτωση σύγκρουσής τους. Με την τυχόν ακυρότητα μέρους των παρόντων Όρων δεν επέρχεται και ακυρότητα του υπολοίπου σώματος αυτών.  

Το prints-and-more.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε ενάσκηση των δικαιωμάτων του, γεγονός που δεν θεμελιώνει παραίτηση από τα δικαιώματα των παρόντων Όρων, ούτε επέρχεται σιωπηρή κατάργηση κάποιου Όρου. Στην περίπτωση κατά την οποία επέλθουν λόγοι ανωτέρας βίας, όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, τρομοκρατικές ενέργειες κλπ., και επιφέρουν παράβαση των παρόντων Όρων, το  prints-and-more.gr, δε φέρει καμία ευθύνη.

Οι χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη της χρήσης του παρόντα διαδικτυακού τόπου. Οι χρήστες δεν προτρέπονται μέσω αυτού να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια.

 

2. Γενικά

Ο παρών δικτυακός τόπος πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για κάθε νόμιμο σκοπό και χωρίς να παρεμποδίζεται η χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης έχει υποχρέωση να τον χρησιμοποιεί νόμιμα, σεβόμενος τα χρηστά ήθη καθώς και τους αυτούς Όρους, χωρίς να προβεί ουδέποτε σε παραλείψεις και/ή πράξεις που δύναται να φέρουν δυσλειτουργία ή βλάβη στον παρόντα δικτυακό τόπο, ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από το prints-and-more.gr μέσω αυτού.

Η προσφορά των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες. Η χρήση ή η επίσκεψη από ανήλικους χρήστες, καθώς και η σύναψη συναλλαγών απαγορεύεται ρητά. Για το λόγο ότι η ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών/επισκεπτών δεν δύναται να ελέγχεται από το prints-and-more.gr , το αυτό δεν ευθύνεται  στην περίπτωση κατά την οποία ανήλικοι χρήστες επισκεφτούν αυτό τον δικτυακό τόπο.

Η διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου καθώς και το περιεχόμενο αυτού συντηρείται και εξασφαλίζεται από το prints-and-more.gr. Το prints-and-more.gr διατηρεί το δικαίωμα ακόμη και να διακόψει τη λειτουργία του. Σε κάθε περίπτωση ποικίλοι παράγοντες συμβάλουν στη   διαθεσιμότητα του παρόντος δικτυακού τόπου, ανεξαρτήτως των προσπαθειών του prints-and-more.gr , καθώς ο ταυτόχρονος αριθμός των χρηστών και/ή ο τεχνικός εξοπλισμός τους κλπ. δύναται να την επηρεάσει.

Μεταβολή της φύσης και του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί από  το prints-and-more.gr άνευ προειδοποίησης. Επιπροσθέτως, κάθε πρόσκαιρη διακοπή ή αναστολή ή μόνιμη λειτουργία του ή παρεμπόδιση της λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου για λόγους προφανείς είτε για λόγους  που διαφεύγουν τον έλεγχο ή την βούληση του prints-and-more.gr αποτελούν νόμιμο δικαίωμά του.

Η εγκυρότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια, η ακρίβεια των πληροφοριών καθώς και το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου διασφαλίζεται, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, από το prints-and-more.gr Το prints-and-more.gr ουδεμία εγγύηση δίνει, καθώς ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών επισκεπτών αναφορικά με την ασφάλεια του δικτυακού τόπου, ούτε και για το περιεχόμενο αυτού. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου από το  prints-and-more.gr είναι αδύνατο να ελεγχθούν από αυτό, γεγονός που είναι αποδεχτό από τους χρήστες/ επισκέπτες του. Επιπροσθέτως, ουδεμία εγγύηση δεν δύναται να δοθεί από το  prints-and-more.gr στους χρήστες/ επισκέπτες του αναφορικά με τη μη προσβολή δικαιωμάτων τρίτων μέσω των στοιχείων, των υλικών και των πληροφοριών του περιεχομένου του.

Το ηλεκτρονικό αυτό κατάστημα διατηρεί τις ίδιες τιμές με αυτές του φυσικού καταστήματος, με εξαίρεση τις τιμές των εκπτώσεων.

 

3. Περιορισμός ευθύνης

Το prints-and-more.gr καλεί τους χρήστες/ επισκέπτες να μην χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο ή να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του στην περίπτωση που δεν τον εμπιστεύονται. Επιπροσθέτως,  το prints-and-more.gr  καλεί τους χρήστες/ επισκέπτες να κάνουν χρήση λογισμικών προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς όπως Trojan horses και time bombs, ή από άλλα επιβλαβή προγράμματα και στοιχεία.

Σε περίπτωση λανθασμένης επιλογής προϊόντος από το χρήστη/επισκέπτη, είτε λανθασμένη επιλογή, είτε απρόσεκτη χρήση  αυτού, είτε λανθασμένη, καθώς εάν υπάρχει υπαιτιότητα του κατασκευαστή όπως για παράδειγμα λανθασμένες ή ελλιπείς οδηγίες ή πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν, είτε η ποιότητα του προϊόντος ή η ασφάλεια των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του έχει πραγματικά ελαττώματα, το  prints-and-more.gr  δε φέρει καμία ευθύνη. Το εύρος της ευθύνης του  prints-and-more.gr, σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, περιορίζεται στην υποχρεωτική αντικατάστασή του, με την προϋπόθεση ότι το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις επιστροφής του.

Καμία ευθύνη δε φέρει το prints-and-more.gr  σε περίπτωση :

έλλειψης της διαθεσιμότητας των προϊόντων

μόνιμης ή προσωρινής αδυναμίας παροχής υπηρεσιών του

καθυστέρησης στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών

καθυστέρηση  στην παράδοση των προϊόντων που έχει παραγγείλει ο χρήστης εάν προκαλούνται από λόγους ανωτέρας βίας, πυρκαγιάς, παράνομης συμπεριφοράς τρίτων, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες προμηθευτών, φυσικές καταστροφές, απεργίες, καταστάσεις ανάγκης, χειροτέρευση τυχαία ή καταστροφή πριν την παράδοση στον χρήστη/ επισκέπτη των προϊόντων  και αφότου δοθούν για αποστολή, παρεμβάσεις παράνομες του  αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, καθυστέρηση λόγω δυσλειτουργίας των εταιρειών ταχυμεταφοράς, είτε των συνεργαζόμενων τραπεζών, είτε του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP), είτε του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider), είτε του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, είτε του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider), είτε λανθασμένα στοιχεία τα οποία έδωσε ο χρήστης/ επισκέπτης, γενικότερα  για κάθε περιστατικό το οποίο εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και για κάθε λόγο για τον οποίο δε θα μπορούσε να είναι υπαίτιο το  prints-and-more.gr. Η Επιχείρηση έχει περιορισμένη ευθύνη ως προς τις υποχρεώσεις της απέναντι στον καταναλωτή, η οποία πηγάζει από τη σύμβαση. Βάσει αυτής θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί με αμεσότητα σε εύλογο χρόνο.

Εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα από το prints-and-more.gr, με σκοπό τη φύλαξη των προϊόντων, το αυτό καμία ευθύνη δε φέρει στην περίπτωση κατά την οποία το προϊόν παραδοθεί στον χρήστη σε κακή κατάσταση.

Το  prints-and-more.gr δεν έχει καμία υποχρέωση έναντι του χρήστη/ επισκέπτη αυτού να ικανοποιήσει τις προσδοκίες, τις απαιτήσεις και τις ανάγκες αυτού ως προς το περιεχόμενο και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Σε κάθε περίπτωση προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του αυτού ηλεκτρονικού καταστήματος ως έχουν, δηλαδή χωρίς εγγυήσεις εκπεφρασμένες. Το  prints-and-more.gr  καθώς οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη δε φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία στον χρήστης/ επισκέπτης προκληθούν άμεσες ή έμμεσες, αποθετικές, παρεπόμενες είτε επιγενόμενες ζημίες  οι οποίες τυχόν προκύψουν από την χρήση είτε/ και την πρόσβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Σε περίπτωση μόλυνσης από ηλεκτρονικούς ιούς είτε από κακόβουλα προγράμματα, είτε βλάβη, είτε ζημία, επέλθει ύστερα από επίσκεψη στο  prints-and-more.gr, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε σε άλλη συσκευή επήλθε η πρόσβαση του χρήστη/ επισκέπτη, ο παρόν διαδικτυακός τόπος δεν ευθύνεται. Κατ' επέκταση καμία απολύτως ευθύνη δε φέρει για βλάβη ή ζημία που σχετίζεται με παράληψη, ελάττωμα, λάθος, αδυναμία εκτέλεσης, καθυστέρηση λειτουργίας είτε πτώσης γραμμής συστήματος κλπ. Απαιτήσεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία (αστικές ή ποινικές) σε περίπτωση ζημίας έπειτα από επίσκεψη του χρήστη/ επισκέπτη είτε τρίτου στο  prints-and-more.gr το αυτό δεν ευθύνεται ακόμη και αν η ζημία σχετίζεται με τη λειτουργία, την χρήση και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών του παρόντος διαδικτυακού τόπου, είτε για πληροφορίες ή υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού.

Στην περίπτωση κατά την οποία καταπατάται είτε παραβιάζεται είτε απειλείται η ισχύουσα νομοθεσία και οι παρόντες όροι το  prints-and-more.gr δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη ούτε έχει καμία υποχρέωση έναντι του χρήστη/ επισκέπτη , γεγονός το οποίο γίνεται δεκτό από αυτόν καθώς ο παρόν διαδικτυακός τόπος καμία υποχρέωση δεν έχει προς έλεγχο της ασφάλειας και του περιεχομένου των ιστοσελίδων, των διαδικτυακών τόπων και των υπηρεσιών προς τρίτους εφόσον παρέχει πρόσβαση σε αυτούς, έχει κάθε δικαίωμα προς τροποποίηση αφαίρεση και διακοπή υπηρεσίας, είτε σύνδεσης με ιστοσελίδες και διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Συγκεκριμένα και στην περίπτωση κατά την οποία το  prints-and-more.gr παρέχει σύνδεση μέσω συνδέσμων hyperlinks ή διαφημιστικών banners, είτε σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων είτε με ιστοσελίδες με σκοπό την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του χρήστη/ επισκέπτη του  prints-and-more.gr . Σε αυτή την περίπτωση ο παρόν διαδικτυακός τόπος καμία ευθύνη δεν φέρει για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των τρίτων καθώς και για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους και της πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα την οποία αυτοί χρησιμοποιούν. Πλήρη ευθύνη για αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους φέρει ο εκάστοτε χρήστης/ επισκέπτης. Κατ' επέκταση οποιαδήποτε ευθύνη ο χρήστης/ επισκέπτης έχει υποχρέωση να την αναζητήσει στους ως άνω αναφερόμενους παρόχους των συγκεκριμένων διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, είτε πρόκειται για το σύννομο του περιεχομένου των σελίδων αυτών είτε για την ασφάλεια που αυτοί προσφέρουν.

 

4. Συμπεριφορά και υποχρεώσεις των χρηστών/επισκεπτών

Όλοι οι Ελληνικοί, Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς νόμοι και κανονισμοί, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι νομοθεσίες οι σχετικές με την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, των προσωπικών δεδομένων, ανταγωνισμού κλπ., πρέπει να τηρούνται από το χρήστη. Τα χρηστά ήθη και οι παρόντες Όροι πρέπει, επίσης να τηρούνται από το χρήστη οι οποίοι κάνουν χρήση του αυτού δικτυακού τόπου.

 

Το prints-and-more.gr δεν επιτρέπει στο χρήστη/επισκέπτη να χρησιμοποιεί τον αυτό διαδικτυακό τόπο με υλικό οποιασδήποτε μορφής το οποίο είναι ενοχλητικό, απειλητικό, βλαβερό, άσεμνο, παράνομο, δυσφημιστικό, λιβελογραφικό, χυδαίο, προσβλητικό, εμπαθές απέναντι σε κοινωνικές ομάδες δείχνοντας εθνικές και φυλετικές διακρίσεις που είναι εν δυνάμει βλαβερό έναντι ανήλικων, που δεν επιτρέπεται να εμφανιστεί βάσει συμβατικών είτε διαχειριστικών σχέσεων , όπως για παράδειγμα πληροφορίες που πηγάζουν από εργασιακές σχέσεις είτε σχέσεις όπου έχει συμφωνηθεί εχεμύθεια καθώς επίσης πληροφορίες που αφορούν στην ιδιοκτησία, είτε υλικό που καταπατά δικαιώματα πνευματικής και / ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και δικαιώματα τρίτων που αφορούν στην ιδιοκτησία, είτε προγράμματα και αρχεία, που έχουν δημιουργηθεί για την πρόκληση βλάβης, διακοπής είτε την καταστροφή λογισμικού, είτε εξοπλισμού λειτουργίας, είτε περιεχόμενο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το υλικό αυτό απαγορεύεται ο χρήστης να το μεταδώσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε με άλλο τρόπο, είτε με δημοσιοποίηση.

                                                                                                                                                                   Πράξεις ή παραλήψεις που ενδέχεται να διαταράξουν είτε να βλάψουν τη λειτουργία του  prints-and-more.gr είτε την πρόσβαση τρίτων σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο, είτε να δυσχεραίνεται η παροχή των υπηρεσιών αυτού, απαγορεύεται από τον χρήστη/ επισκέπτη. Σε κάθε περίπτωση δικαίωμα αποζημίωσης προς το prints-and-more.gr γεννάται στην περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης/ επισκέπτης χρησιμοποιεί τον παρόντα διαδικτυακό τόπο παράνομα, καταχρηστικά και αντίθετο στους Όρους. Επιπροσθέτως, ο χρήστης/ επισκέπτης οφείλει να παρέχει αληθείς πληροφορίες ως προς το πρόσωπο του, κατ' επέκταση απαγορεύεται η πλαστοπροσωπία. Ομαδική είτε ανεπιθύμητη αλληλογραφία δεν επιτρέπεται να αποστείλει ο χρήστης/ επισκέπτης καθώς και αντίγραφα πολλών μηνυμάτων. Χρηματοοικονομικά δεδομένα, ηλεκτρονικές διευθύνσεις και συλλογή πληροφοριών άλλων χρηστών/ επισκεπτών του αυτού διαδικτυακού τόπου όταν δεν έχουν δώσει την συγκατάθεση τους, επίσης απαγορεύεται.

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος εφόσον χρησιμοποιείται στο ευρύτερο διαδίκτυο θα πρέπει να χρησιμοποιείται βάσει του Κώδικα συμπεριφοράς χρηστών ίντερνετ (Netiquette). Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται με τρόπο αντίθετο προς τον Κώδικα αυτό.

 Το  prints-and-more.gr έχει κάθε δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια και να λάβει αναγκαία μέτρα στη περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης/ επισκέπτης δεν εφαρμόζει τη νομοθεσία και τους Όρους του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Παραδείγματος χάρη η απαγόρευση της πρόσβασης στις παρεχόμενες υπηρεσίες η μετακίνηση, επεξεργασία είτε ακόμη και διαγραφή μηνυμάτων είναι πράξεις θεμιτές στις οποίες δικαιούται να προβεί το  prints-and-more.gr  τηρώντας πάντοτε την αρχή της αναλογικότητας.

Το  prints-and-more.gr έχει κάθε δικαίωμα να ζητήσει από ένα χρήστη/ επισκέπτη να  του καταβάλει αποζημίωση είτε έξοδα τα οποία κλήθηκε να πληρώσει το ίδιο από εκτροπή του χρήστη/ επισκέπτη ο οποίος δεν σεβάστηκε τους παρόντες Όρους. Η απαίτηση του  prints-and-more.gr μπορεί να γίνει άμεσα προς τον χρήστη/ επισκέπτη άνευ προσφυγής αυτού στη δικαιοσύνη.

 

5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του prints-and-more.gr αποτελούν ο παρών διαδικτυακός τόπος, καθώς και το περιεχόμενο αυτού, όπου συμπεριλαμβάνονται φωτογραφίες, εικόνες, σχέδια, κείμενα, γραφικά, παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα, πληροφοριακό υλικό, επωνυμίες, διακριτικά γνωρίσματα, εμπορικά σήματα, λογισμικό, όλων των μορφών τα δεδομένα, εξαιρούμενης της περίπτωσης όπου για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων δηλώνεται διαφορετικά. Οι Ελληνικές σχετικές διατάξεις, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις και το Ευρωπαϊκό δίκαιο, προστατεύουν όσα αναφέρθηκαν. Επιπροσθέτως, ιδιοκτησία του prints-and-more.gr αποτελεί οτιδήποτε αποστέλλεται, αναμεταδίδεται είτε μεταφέρεται από τον αυτό διαδικτυακό τόπο.

Καμία επιπλέον διατύπωση , είτε σύναψη συμβάσεως, είτε διατύπωση απαγορευτικής ρήτρας κατά της προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν είναι αναγκαία για την απόκτηση αυτής.

Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου απαγορεύεται ρητά να αντιγραφεί, είτε να τροποποιηθεί η εγγραφή του ψηφιακά/ αναλογικά καθώς και να παραπλανήσει το κοινό αναφορικά με τον πραγματικό πάροχό του και το περιεχόμενο αυτού. Επιπροσθέτως δεν επιτρέπεται η διανομή, μεταφορά, αναπαραγωγή, μεταπώληση, μεταποίηση, εκτύπωση, εκμίσθωση, αποθήκευση και δημιουργία παράγωγης εργασίας.

Οι Ελληνικοί, Ευρωπαϊκοί και διεθνείς νόμοι που αφορούν στην πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, προστατεύουν τις εικόνες, τα λογότυπα, τα διακριτικά γνωρίσματα και τα εμπορικά σήματα που έχει ως χαρακτηριστικό γνώρισμα το prints-and-more.gr  και συναντώνται στον δικτυακό τόπο αυτού, αποτελούν ιδιοκτησία του. Κατ' επέκταση ο νόμιμος δικαιούχος τους και το prints-and-more.gr   απαγορεύουν ρητά τη χρήση τους σε τρίτους, χωρίς την έγγραφη προηγούμενη άδειά τους. Αναφορικά με τα εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων, καθώς και τα προϊόντα και οι επωνυμίες αυτών, τα οποία και υπάρχουν στο δικτυακό τόπο του prints-and-more.gr , αποτελούν αποκλειστική ευθύνη αυτών, όπως σε καμία περίπτωση η έκθεσή τους στο δικτυακό τόπο του prints-and-more.gr δεν μπορεί να μεταφραστεί ως παραχώρηση δικαιώματος ή άδειας, είτε μεταβίβαση, είτε δικαίωμα χρήσης αυτού.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης/ επισκέπτης του prints-and-more.gr  δώσει πληροφορίες μέσω αυτού, αυτές δεν θεωρούνται εμπιστευτικές και δεν είναι περιουσιακό του στοιχείο. Το prints-and-more.gr  έχει δικαίωμα συλλογής αναγκαίων και περιορισμένων πληροφοριών για εμπορικούς σκοπούς.

 1. Προσωπικά δεδομένα (GDPR)

Η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη/ επισκέπτη του παρόντος διαδικτυακού τόπου, αποτελεί βασική αρχή του  prints-and-more.gr, η οποία και τηρείται με αυστηρότητα με σκοπό να εξασφαλίσει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, δείχνοντας πλήρη σεβασμό απέναντι στην ισχύουσα νομοθεσία. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΕΕ) GDPR, και ότι προστίθεται σε αυτόν από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, θωρακίζουν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα αυτά διαφυλάσσονται για εύλογο χρονικό διάστημα όπως ορίζεται ρητά από την νομοθεσία. Η κάθε επεξεργασία αυτών εκτός από σύννομη γίνεται με τρόπο πλήρους διαφάνειας με σκοπό την εγγυημένη ασφάλεια αυτών. Τα συλλεγχθέντα, από το prints-and-more.gr προσωπικά δεδομένα είναι πάντοτε τα απαιτούμενα προς εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρθηκαν παραπάνω , καθώς επίσης είναι πάντοτε συναφή, πρόσφορα, κατάλληλα και ακριβή προς εκπλήρωση του αυτού σκοπού.

Οι παρόντες όροι καθορίζουν την πολιτική η οποία ακολουθείται από το prints-and-more.gr με σκοπό την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη/ επισκέπτη του prints-and-more.gr και εφαρμογών iOS και Android εφόσον αυτά δίδονται οικειοθελώς από τον χρήστη με σκοπό :

 1. την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου (πχ αγορά προϊόντων, πληροφόρηση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ).

 2. την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών.

 3. την συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες/επισκέπτες (feedback) σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του prints-and-more.gr και τη βελτίωσή τους με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν.

 4. την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τα νέα προϊόντα του prints-and-more.gr μετά από συγκατάθεσή τους.

 5. την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για προσφορές του prints-and-more.gr, καθώς και για τυχόν διενέργεια διαγωνισμών, μετά από συγκατάθεσή τους.

 6. την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων του prints-and-more.gr από απόσταση, μετά από συγκατάθεσή των χρηστών/επισκεπτών.

 7. την έρευνα αγοράς και επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες, μετά από συγκατάθεσή τους.

 8. την βελτίωση της αναγνωρισιμότητας του prints-and-more.gr.

 

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δύναται να αλλάζει, τροποποιείται, αναπροσαρμόζεται από το prints-and-more.gr, όποτε χρειάζεται. Η κάθε αλλαγή λογίζεται πως τίθεται σε ισχύ, με τη δημόσια προβολή του στον ιστότοπό του www.prints-and-more.gr.

 

7. Ασφάλεια

Με σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών/ επισκεπτών, των πελατών καθώς και τρίτων, το  prints-and-more.gr  έχει λάβει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας. Επιπροσθέτως τονίζεται ότι τα μέτρα αυτά έχουν παρθεί με σκοπό τη διασφάλιση της απροσπέλαστης επαφής τρίτων, μη εξουσιοδοτημένων προσώπων, με τα προσωπικά δεδομένα.

 

8. Ορισμοί

Οι ορισμοί του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ισχύουν με σκοπό την  παρούσα Πολιτική Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων.

 • «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

 • «επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

 • «υπεύθυνος επεξεργασίας» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

 

9. Cookies

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies, με σκοπό την επαφή και συλλογή πληροφοριών του χρήστη/επισκέπτη του ηλεκτρονικού καταστήματος του  prints-and-more.gr. Το prints-and-more.gr χρησιμοποιώντας τα cookies παρέχει σημαντικές πληροφορίες στον χρήστη/ επισκέπτη αναφορικά με την αποθήκευση προϊόντων στο καλάθι αγορών του, την κατάσταση της παραγγελίας του κλπ. Δυνατότητα η οποία θα ήταν αδύνατη χωρίς τη χρήση των cookies.

Συνοπτικά αναφέρεται ότι τα αλφαριθμητικά αρχεία τα οποία μεταφέρονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/ επισκέπτη, και συγκεκριμένα στο σκληρό δίσκο αυτού με σκοπό την τήρηση στατιστικών στοιχείων τα οποία απαιτούνται για τη λειτουργία των παραπάνω υπηρεσιών, καθώς και για διαφήμιση, marketing, γνωστοποίηση – καθορισμό συγκεκριμένων και περισσότερο επισκεπτόμενων διαδικτυακών τόπων, καθώς και των περισσότερο αγαπημένων και περισσότερο επιθυμητών διαδικτυακών τόπων του ίδιου του χρήστη / επισκέπτη, ονομάζονται cookies.

Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν αποτελούν κίνδυνο για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, είτε για οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή χρησιμοποιεί ο χρήστης/ επισκέπτης. Στην περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης θέλει να μην διατηρούνται πληροφορίες μέσω cookies, έχει τη δυνατότητα ρύθμισης του browser, δηλαδή του προγράμματος πλοήγησης στο διαδίκτυο, καθώς μπορεί να διαγράψει είτε να επιλέξει τα cookies τα οποία ήδη υπάρχουν στο σκληρό δίσκο της συσκευής του χρησιμοποιεί. Επίσης ο χρήστης δύναται να ρυθμίσει της συσκευή του να απορρίπτει αυτόματα τα νέα cookies των διαδικτυακών τόπων που επισκέπτεται, είτε να  ερωτάται κάθε φορά, εάν θέλει να αποδεχτεί ή να απορρίψει, cookies που πρόκειται να εγκατασταθούν στο σκληρό δίσκο της συσκευής του. Καθίσταται σαφές πως η απόρριψη των cookies συνεπάγεται τη δύσκολη ή ακόμα και αδύνατη τη χρήση μέρους υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου από το χρήστη/ επισκέπτη.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Cookies:

1) Αναγκαία – βασικά Cookies

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές, η αποθήκευση προϊόντων σε wish-list και η προσθήκη στο καλάθι προϊόντων, αποτελούν τις βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Τα αναγκαία αυτά cookies αποτελούν το μέσω εκτέλεσης αυτών των λειτουργιών με σκοπό την ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος χωρίς να επιτρέπουν την υποβάθμισή του ως προς την εμπειρία πλοήγησης την οποία έχει ο χρήστης και χωρίς να υπολειτουργούν οι βασικές e- commerce λειτουργίες

2) Cookies επιδόσεων

Με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης/ επισκέπτης χρησιμοποιεί μία σελίδα στο διαδίκτυο, καθώς και για το είδος των σελίδων αυτών, υπό την έννοια του περιεχομένου, τη συχνότητα επισκεψιμότητας, είτε για τυχόν προβλήματα πλοήγησης, έχουν δημιουργηθεί τα cookies επιδόσεων. Οι πληροφορίες που μας δίνουν είναι συγκεντρωτικές και όχι προσδιοριστικές ως προς τον χρήστη/ επισκέπτη, δηλαδή βοηθούν στη σωστή εξέλιξη του παρόντα διαδικτυακού τόπου.

3) Cookies λειτουργικότητας

Με στόχο την εξατομίκευση, την ευκολία ανεύρεσης, και την πρόταση κατάλληλων προϊόντων για τον χρήστη/ επισκέπτη, έχουν δημιουργηθεί τα cookies  λειτουργικότητας τα οποία και “θυμούνται” τις επιλογές που έκανε ο χρήστης κατά τη διάρκεια της περιήγησής του στο  prints-and-more.gr.

4) Cookies διαφήμισης

Οι διαφημίσεις και οι προσφορές δεν αποτελούν ενοχλητικό υλικό σε μία ιστοσελίδα στην περίπτωση κατά την οποία ενδιαφέρουν τον χρήστη/ επισκέπτη αυτής, δηλαδή όταν αποτελούν στοχευμένο υλικό και δεν φτάνουν να αποτελούν ανεπιθύμητο είτε ανούσιο, για τον χρήστη υλικό. Για την υλοποίηση αυτών των στόχων έχουν δημιουργηθεί τα cookies διαφήμισης τα οποία επιπροσθέτως συμβάλουν στην κατανόηση της αποτελεσματικότητας ή μη μίας διαφημιστικής καμπάνιας.

5) Cookies Analytics

Με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει το prints-and-more.gr , καθώς την εξέλιξη στην εμπειρία πλοήγησης σε αυτό, υπάρχουν τα cookies  Analytics, τα οποία και αποτελούν υποσύνολο των cookies λειτουργικότητας. Περισσότερο αναλυτικά:

Άλλοι διαδικτυακοί ιστότοποι μπορούν να προβάλλουν διαφημίσεις της Επιχείρησής  μας μέσω της Google καθώς και τρίτοι προμηθευτές. Επιπροσθέτως η Google  και τρίτοι προμηθευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα cookies με σκοπό τη στοχευμένη διαφήμιση, την ενημέρωση και τη βελτιστοποίηση των μηνυμάτων προς τον χρήστη/ επισκέπτη, η οποία έπεται της επίσκεψής του στον ιστότοπο του prints-and-more.gr. Κατ' επέκταση, το ίδιο το prints-and-more.gr μπορεί να χρησιμοποιήσει τα cookies για μάρκετινγκ στον ίδιο χρήστη/ επισκέπτη.

Αντίστροφα το prints-and-more.gr  μπορεί να προβάλλει στοχευμένα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του χρησιμοποιώντας τα Google Analytics και για παράδειγμα να κάνει επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Google, Δικτύου και αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων.

Cookies  αρχικού κατασκευαστή (π.χ. Cookies του Google Analytics) καθώς και cookies τρίτου μέρους χρησιμοποιούνται από το prints-and-more.gr καθώς και από τρίτους προμηθευτές (για παράδειγμα από την Google) με στόχο τη προβολή διαφημίσεων, τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών και την ενημέρωση, βάσει των προηγούμενων επισκέψεων του χρήστη/ επισκέπτη στον αυτό διαδικτυακό τόπο. Επίσης μέσω των συγκεκριμένων cookies επιτυγχάνεται η συλλογή πληροφοριών αναφορικά με την αλληλεπίδραση των διαφημίσεων με τον χρήστη/ επισκέπτη.

Δεδομένα τα οποία προκύπτουν από τη διαφήμιση μέσω του επιδεικνυόμενου ενδιαφέροντος στη Google είτε εκείνα που προκύπτουν μέσω των συλλεχθέντων δεδομένων τρίτου μέρους του Google Analytics ( για παράδειγμα το φύλο, η ηλικία και τα ενδιαφέροντα).

Η παρούσα πολιτική των cookies  μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή από το prints-and-more.gr .

Άλλα cookies, εκτός δηλαδή αυτών του prints-and-more.gr, δύναται να χρησιμοποιηθούν από άλλες επιχειρήσεις εκτός της δικής μας καθώς και από διαφημιστές τρίτων μερών με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών των χρηστών του prints-and-more.gr, τα οποία δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από εμάς.

10. Google Analytics

Η Google Inc προσφέρει υπηρεσίες εργαλείων ανάλυσης του ιστού μέσω του Google Analytics το οποίο και χρησιμοποιεί το prints-and-more.gr. Προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού χρησιμοποιούνται cookies , από το Google Analytics. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες δίδονται από τα cookies, αναφορικά με τον τρόπο  χρησιμοποίησης του αυτού διαδικτυακού τόπου, μεταδίδονται στη Google, μέσω της οποίας θα αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να μεταβιβαστούν σε τρίτους, στην περίπτωση κατά την οποία αυτό είναι απαιτητό από τη νομοθεσία. Η Google δύναται, για να αξιολογήσει τον τρόπο χρησιμοποίησης του prints-and-more.gr, να συντάσσει εκθέσεις αναφορικά με τη δραστηριότητά του και το πως χρησιμοποιεί ο χρήστης/ επισκέπτης το διαδίκτυο, να συλλέγει και να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες. Η διεύθυνση IP του χρήστη/ επισκέπτη δε θα συσχετιστεί, μέσω της Google με άλλες πληροφορίες και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχει την κατοχή της.  Τονίζεται ότι, η χρησιμοποίηση του αυτού διαδικτυακού τόπου τεκμέρεται τη  συναίνεση στην επεξεργασία  των προσωπικών σας δεδομένων από την Google κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. 

Ο χρήστης/ επισκέπτης μπορεί να εξαιρεθεί από το Google Analytics τα οποία έχουν σκοπό την προβολή διαφημίσεων και μέσω των  Ρυθμίσεων διαφημίσεων, μπορεί να επιλέξει το είδος των διαφημίσεων του Δικτύου εμφάνισης της Google. To prints-and-more.gr συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για της ευαίσθητες κατηγορίες και χρησιμοποιεί επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics για διαφήμιση στο διαδίκτυο.

11. Facebook 

Η Επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να εμφανίσει διαφημίσεις, μέσω τρίτων προμηθευτών, όπως ενδεικτικά αναφέρουμε τον ιστότοπο της Facebook.com καθώς και σε όλες τις συνεργαζόμενες ιστοσελίδες της στο διαδίκτυο.

Χρήση cookies από τρίτους προμηθευτές, μεταξύ αυτών και της Facebook, μπορεί να πραγματοποιηθεί για βελτιστοποίηση και ενημέρωση, καθώς και για προβολή διαφημίσεων βασισμένες σε επίσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί από το χρήστη στο  prints-and-more.gr.

Επιπροσθέτως, το  prints-and-more.gr μπορεί να προβεί σε αξιοποίηση των cookies από προηγούμενη επίσκεψη στην ιστοσελίδα του με σκοπό την επανάληψη του μάρκετινγκ.

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/ επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τη Facebook να εξαιρεθεί αυτή τη χρήση των cookies.

12.Άσκηση των δικαιωμάτων του χρήστη/ επισκέπτη

Τα δικαιώματα για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη/ επισκέπτη είναι:

 

 • Δικαίωμα διαγραφής: νοείται η διαγραφή είτε μη χρησιμοποίηση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη, τα οποία διατηρούνται στα αρχεία του prints-and-more.gr , με προϋπόθεση την τήρηση των προβλεπόμενων ειδικών περιορισμών του Γενικού Κανονισμού.

 • Δικαίωμα πρόσβασης: νοείται το δικαίωμα του χρήστη/ επισκέπτη να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, τα οποία διατηρούνται στο αρχείο της Εταιρίας μας, καθώς και να λαμβάνει αντίγραφα αυτών.

 • Δικαίωμα φορητότητας: νοείται το δικαίωμα του χρήστη/ επισκέπτη να ζητήσει την άμεση διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε οργανισμό που επιθυμεί. Το σχετικό αίτημα μπορεί να λάβει χώρα μόνο στην περίπτωση κατά την οποία τα προσωπικά δεδομένα είναι τεχνικά δομημένα βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

 • Δικαίωμα διόρθωσης: νοείται το δικαίωμα του χρήστη/ επισκέπτη να διορθωθούν λάθη και ανακρίβειες των προσωπικών του δεδομένων, τα οποία τηρούνται στα αρχεία του prints-and-more.gr .

 • Δικαίωμα εναντίωσης- αντίταξης: νοείται το δικαίωμα του χρήστη/επισκέπτη να ζητήσει να μη γίνει επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του. Το δικαίωμα του αυτό μπορεί να το ασκήσει ο χρήστης μόνο στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν νόμιμοι, είτε αναγκαίοι, λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερέχουν των δικαιωμάτων και ελευθεριών του. Επιπροσθέτως στην περίπτωση κατά την οποία το prints-and-more.gr χρειάζεται να υποστηρίξει, είτε να ασκήσει νόμιμα συμφέροντά του, το δικαίωμα αυτό του χρήστη/ επισκέπτη φθίνει και δεν μπορεί να ασκηθεί από αυτόν.

 • Δικαίωμα περιορισμού: νοείται το δικαίωμα του χρήστη/ επισκέπτη να ζητήσει των περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού.

Σε περίπτωση λήψης αιτήματός σας, το prints-and-more.gr  θα σας ενημερώσει εγγράφως εντός 30 ημερών και εφόσον ταυτοποιήσει τον χρήστη που έκανε την αίτηση.

13. Χρήση Προσωπικών Δεδομένων από Τρίτους                                                                    

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη/ επισκέπτη δεν κοινοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν σχέση με το prints-and-more.gr  χωρίς την συγκατάθεσή του(του χρήση/ επισκέπτη). Εταιρίες που έχουν προσληφθεί με σκοπό την εκπλήρωση υπηρεσιών είτε λειτουργιών αντί της επιχείρησής μας, βάσει της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας μπορούν να λάβουν γνώση μερικών προσωπικών δεδομένων. Παραδείγματος χάρη  η εταιρία ταχυμεταφορών (courier), με σκοπό την παράδοση της παραγγελίας του χρήστη. Στην περίπτωση κατά την οποία δεδομένα του χρήστη δοθούν σε τρίτο πρόσωπο από το prints-and-more.gr  δεν τεκμαίρεται η εξουσιοδότηση αυτού για διατήρηση, χρησιμοποίηση, αποκάλυψη αυτών σε τρίτα πρόσωπα για την εκπλήρωση άλλων σκοπών πέραν των συμφωνηθέντων υπηρεσιών.

Σε περίπτωση εντάλματος έρευνας δικαστικής εντολής, νόμου, κανονισμού είτε κλήτευσης τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη/ επισκέπτη ενδέχεται να αποκαλυφθούν εφόσον η εταιρία υποχρεωθεί νομικά να το πράξει.

 

14. Χρόνος Τήρησης

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη/ επισκέπτη  διατηρούνται για εύλογο χρονικό διάστημα στο prints-and-more.gr  και όχι πέραν αυτού. Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται από το prints-and-more.gr , για διάστημα χρονικά μεγαλύτερο, με σκοπό τη διαθεσιμότητα τους για να καλύψουν τυχόν ερωτήσεις είτε να απαντήσουν σε διενέξεις όπως για παράδειγμα στην πενταετή εγγύηση προϊόντων . Τονίζεται ότι εύλογο χρονικό διάστημα ορίζονται τα πέντε έτη, βάσει της νομοθεσίας και φορολογικών λόγων, από την ολοκλήρωση της πώλησης, εφόσον πρόκειται για εμπορική σχέση του prints-and-more.gr  και του χρήστη/ επισκέπτη.

Σε κάθε περίπτωση το είδος των προσωπικών δεδομένων καθορίζει το χρονικό διάστημα για το οποίο θα διατηρηθούν και βάσει του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Παλιά προσωπικά δεδομένα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πλέον καταστρέφονται το συντομότερο δυνατό.

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη/ επισκέπτη για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο βρίσκονται στην κατοχή του prints-and-more.gr  συνεχίζουν να επεξεργάζονται από αυτό βάσει των αρχών δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

15. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παραπάνω προβαλλόμενοι Όροι ερμηνεύονται βάσει του ελληνικού δικαίου και υπόκεινται σε αυτό. Σε περίπτωση άκυρης ή ακυρώσιμης διάταξης και παύση της ισχύς της από το αρμόδιο δικαστήριο, δεν επηρεάζεται το κύρος των λοιπόν Όρων, οι οποίοι συνεχίζουν να ισχύουν κανονικά.

Σε περίπτωση ανακύπτουσας διαφοράς, η οποία θα αφορά στη χρήση του  prints-and-more.gr, ή που αφορά τους Όρους αυτού, θα υπόκειται στην καθ' ύλη αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

 

16. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPΟ)

Όνομα: Δημάκης Βασίλειος

Δ/νση: Λ. Βασ. Όλγας 38

Email: info@prints-and-more.gr

17.Προστασία Πληροφοριών

Εάν πιστεύετε πως τα προσωπικά σας δεδομένα δεν προστατεύτηκαν με οιονδήποτε τρόπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική ΔιεύθυνσηΛεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 6475600

Φαξ: +30 210 6475628

E-mail: contact@dpa.gr